Adatvédelmi tájékoztató

a www.culinaris.hu oldalhoz kapcsolódóan

 1. Bevezető

  A www.culinaris.hu címen működő szolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi elvek folyamatosan elérhetők a www.culinaris.hu/adatvedelem címen.

  Jelen tájékozatóban a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatja a fenti honlapokat használó felhasználókat az ott kezelt adatok kezeléséről, biztonságáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
  • A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.
 2. Fogalom meghatározások

  • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
  • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 3. A személyes adat és kezelése

  1. Személyes adatként kezelünk és védünk valamennyi, a Megrendelő által a webshopunkban, a regisztráció során megadott információt. Az adatok közlésével a Megrendelő hozzájárul az adatainak kezeléséhez. A megadott adatok valóságtartalmáért a Megrendelőt terheli a felelősség. A Culinaris Kft. jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát, továbbá a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni.
  2. A személyes adatok adatkezelője kizárólag a Culinaris Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
  3. Az adatok tárolása és kezelése a 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 41. sz. alatti telephelyen, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosított.
  4. Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalók titoktartási kötelezettség alá tartoznak.
  5. A Szolgáltató az adott Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kártért felel. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 4. A személyes adatok forrása, az adatkezelés célja, időtartama

  1. A személyes adatok forrása a következők lehetnek:

   • Honlap látogatások adatai: A honlap látogatása során a következő adatokat rögzítjük és tároljuk: a felhasználó IP-címét; látogatás időtartamát; kezdő és befejező időpontját; operációs rendszerének típusát; a megtekintett oldalak címét. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. Jelen adatok rögzítésének a célja kizárólag statisztikai célokat szolgál.

    A felhasználó a Szolgáltató 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 41. szám alatti telephelyére, vagy a webshop@culinaris.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozatával bármikor megtilthatja az általa megadott IP cím tekintetében a fenti adatok statisztikai célú rögzítését és tárolását.

   • Webshop regisztráció: A regisztrációkor a következő adatokat kötelező megadni: azonosító (felhasználónév), email-cím, szállítási név és cím, számlázási név és cím, telefonszám. Ezeket az adatokat a megrendelések kiszolgálása és kapcsolattartás érdekében tároljuk. A regisztrációhoz szükséges jelszót a rendszer titkosan, adatkezelők és más számára nem hozzáférhetően, MD5 kódolással tárolja. Az elfelejtett jelszó helyett rendszerünk a háttérben, az adatkezelők vagy más számára nem hozzáférhetően, titkosítással küldi.

   • Hírlevél: A http://nagyker.culinaris.hu oldal hírlevelére lehetőség van feliratkozni. A feliratkozás önkéntes. A leiratkozás minden egyes kiküldött levélben jelzett hivatkozáson keresztül történhet.

  2. A fent jelzett az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő.
  3. Az adatokat a Szolgáltató mindaddig nyilvántartja, amíg erre Megrendelő igényt tart, vagy a két cég közötti kereskedelmi viszony fennáll, illetve annak megszűnése után annyi ideig, amíg a rá vonatkozó törvényi vagy pénzügyi kötelezettségek szükségessé teszik. Az utána következő időben a Megrendelő adatait cégünk kereskedelmi nyilvántartásából törli (archiválja, biztosítva annak nem felhasználhatóságát.)
 5. Az adatok módosítása, törlése, tájékoztatás-kérés

  Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti. Kérjük, hogy ezen igényét a webshop@culinaris.hu e-mail címre, avagy 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 41. sz. alatti telephelyünkre küldött levél útján jelezze nekünk.

 6. Jogorvoslati lehetőségek

  Az Adatvédelmi Törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartását az Adatvédelmi Biztos ellenőrzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatvédelmi Biztos részére bejelentést lehet tenni, melyet az Adatvédelmi Biztos kivizsgál.

  Ezen túlmenően az Adatvédelmi Törvény a személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetére bírósági jogvédelmet tesz lehetővé, mely alapján az érintett a jogsértővel szemben, soron kívüli eljárásban jogvédelmet kérhet. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes, azonban a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 7. Az adatkezelő adatai

  A http://nagyker.culinaris.hu címen működő webáruház üzemeltetője a Culinaris Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

  Képviselő/webáruház vezető: Bogáthy Zoltán
  Adóigazgatási szám: 13039831-2-41
  Cégjegyzékszám: 01-09-715795
  Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
  Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 4.
  Központi ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálat: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 41.
  Hétfő-péntek, 8.30-17.00;