TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Vásárlónk!

 

Jelen tájékoztatás útján, a törzsvásárlói programunkra feliratkozás adatkezelésre vonatkozó szabályait ismertetjük, az Európai Unió (GDPR) általános adatvédelmi rendeletével és a 2011. évi CXII törvény az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) összhangban. 

 

A Culinaris Retail Kft. számára elsődleges az Önök adatainak védelme, azok jogszabályokkal összhangban történő kezelése.

 

Adatkezelő: a Culinaris Retail Kft. (székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.).

 

Az érintettek köre: törzsvásárlói programban résztvevő és a törzsvásárlói programra újonnan regisztrált személyek.

 

Az adatkezelés célja, hogy a Culinaris Retail Kft.

  • a törzsvásárlói programra feliratkozó/törzsvásárlói programban résztvevő személyeket egyedi módon azonosítani tudja, annak érdekében, hogy a törzsvásárlói program kedvezményeit, a törzsvásárlói programmal Önt megillető jogosultságokat a megfelelő egyenlegen tudjuk nyilvántartani.
  • a jogosultakat az törzsvásárlói kártyával elérhető kedvezményekről Önt értesíthesse.
  • a törzsvásárlói programot érintő változásról tájékoztatást tudjon Önnek küldeni. 

 

Feliratkozás a törzsvásárlói programra: Amennyiben szeretné törzsvásárlói jogait megtartani/ vagy szeretne a törzsvásárlói programban újonnan részt venni, a regisztrációs lap kitöltésével és az üzletben a nyilatkozat kijelölt személy részére történő átadásával nyilatkozhat erről.

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, születési idő, telefonszám. lakcím.

 

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontján alapul. 

A nevét, születési idejét és lakcímét az egyenlege egyedi azonosítása érdekében szükséges rögzíteni, az email címét a törzsvásárlói kártyával elérhető kedvezményekről, törzsvásárlói program változásairól való értesítés érdekében használja fel a Culinaris Kft. 

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő a megadott adatokat a törzsvásárlói programban történő regisztráció pillanatától, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, illetve amennyiben a törzsvásárlói kártya vagy a törzsvásárlói jogosultság megszüntetésre kerül, az adatok kezelése is megszűnik. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását, jogosultság megszűnését követően kerül sor. A hozzájárulását a visszavonás pillanatáig folyamatosnak tekinti a Culinaris Kft.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a webshop@culinaris.hu email címre küldött levél útján (a levél tárgya kötelezően: törzsvásárlói programból kilépés) vonhatja vissza.

 

Amennyiben hozzájárulását visszavonja, adatai végérvényesen törlésre kerülnek és a törzsvásárlói kártyához fűződő kedvezményeket a továbbiakban nem érvényesítheti, a törzsvásárlói kártyával elérhető kedvezményekről nem kap.

 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik.

 

Adatfeldolgozó:

Netlient Kft. (székhely: 2600 Vác, Háló köz 3.), (adószám: 24684277-2-13)

 

Az érintettek jogai:

A törzsvásárlói programra feliratkozó Érintett jogosult 

-személyes adataihoz hozzáférni (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk).

-pontatlan adatok helyesbítését vagy hiányos adatok kiegészítését kérni (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk). 

-személyes adatok törlését kérni (törléshez való jog, GDPR 17. cikk).

-személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk).

-személyes adatait megkapni és azokat más adatkezelő részére továbbítani (adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk).

-adatokra vonatkozó adatkezelési hozzájárulását visszavonhatja (a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) (visszavonás joga GDPR 7. cikk).

 

Az adatokkal kapcsolatosan az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával (panasztétel joga GDPR 77. cikk).

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben a webshop@culinaris.hu címre küldött levél vagy postai úton az adatkezelő székhely címére küldött levélben.

 

Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó utca 25.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06-1-391-1410).

 

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Részletes adatkezelési tájékoztató https://culinaris.hu/adatvedelmi.