Culinaris Apák napi nyereményjáték 

Játékszabályzat

A Culinaris Retail Kft. Apák napi nyereményjáték szabályzat

A Culinaris Retail Kft. „Culinaris X Apák napi nyereményjáték” elnevezéssel online nyereményjátékot szervez.

Promóciós mechanizmus

Játék időtartama: 2024.06.05-2024.06.14.

Játék felület: https://www.instagram.com/culinarishu/ 

1. A Játék szervezője

A Culinaris Retail Kft. székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59. cg.: 01 09 3890930, a továbbiakban: “Szervező”) által szervezett “Culinaris x Apák napi nyereményjáték” játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott  természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki az Instagram-on a meghirdetett poszt alatt komment üzenetet küld és ezzel egyidejűleg, vagy ezt megelőzően a Culinaris instagram oldalának követőjévé válik. Az Instagram közösségi oldalon komment formájában elküldött üzenettel a Játékos automatikusan elfogadja a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) feltételeit.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervezők által megbízott ügynökség, a FRANK DIGITAL KFT (székhely: 1024 Budapest, Pusztaszeri utca 59., adószám: 24927356241, cégjegyzékszám: 0109189827 (továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő, állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A nyereményjátékban kizárólag valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező magánszemély vehet részt.

A Játékban résztvevő személyek tudomásul veszik, hogy kizárólag publikus Instagram profillal lehet részt venni a nyereményjátékban, amelynek során mások számára hozzáférhetővé válik a résztvevő neve és instagram profilja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaságok munkavállalói, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozóik.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy azt a Játékost, aki a jelen pontban foglaltakat megszegi, a Játékból kizárják. Fontos feltétel tovább a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása. A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, feltöltése mely:

• § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

• § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

• § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

• § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

• § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

• § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

• § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

• § Bevételi adatokat tesz közzé.

• § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

• Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

3. A Játék leírása

A Culinaris Instagram oldalán, a nyereményjáték poszt alatt kommentelők és helyesen válaszolók között a Szervező, a játék lezárását követő munkanapon, 2024.06.14. 9:00- kor kisorsol 1 db instagram nyertest. Játék időtartama: 2024.06.05. - 2024.06.13. 24:00. Több darabszámú komment a megadott időszakban nem növeli a nyerési esélyeket, valamint csak játék ideje alatt beérkezett kommentek vesznek részt a játékban.

A nyeremény a játék lezárását követően 2024.06.14 napján kerül kisorsolásra.

A játékban résztvevő Játékosok közül 1 Nyertes és 1 Pótnyertes kerül kisorsolásra. A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik a poszt szövegében felsorolt kritériumnak megfelelően kommentáltak a meghirdetett játék poszt alatt a meghatározott Játék Időtartam alatt. A nyertes nyereményeit kizárólag személyesen Culinaris Perc utcai üzletében veheti át, postázásra nincs lehetőség.

A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban a Játékkal összefüggésben felmerülő egyéb költségek a Játékost terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a nyeremény átvételével járó esetleges további költségek).

A nyertesnek lehetősége lesz adatait megadni, majd nyereményét személyazonosságát igazoló dokumentummal majd átvenni a sorsolástól számított ötödik napon belül, előre egyeztetett időpontban. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyertesnek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajeleznie a nyereménnyel kapcsolatban.

Abban az esetben, ha a Nyertes nem válaszol a Szervező nyereményről szóló értesítésére és nem veszi át a Nyereményt a jelen játékszabályzatban meghatározott határidőn belül, akkor a Szervező haladéktalanul értesíti a pótnyertest azzal, hogy öt napon belül jogosult a Nyeremény átvételére.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a játékos jogosult a részvételtől a nyereményjáték teljes időtartama alatt elállni. A részvételtől való elállás a privát üzenet formájában kezdeményezhető a https://www.instagram.com/culinarishu/ oldalán keresztül.

4. Nyeremény

A játékot követően 1 db Nyertes és 1 db Pótnyertes kerül kisorsolásra. A Nyertes egy - Divine Mogyorós trüffeles étcsokoládé 41% 90g, Mendula - BrewNuts - PASTRY típusú sörökhöz 120g, Love Cocoa Perui étcsokoládé 70% 75g, Mazet de Nizas Syrah - Cabernet Sauvignon 2020 0,75l a Culinaris jóvoltából.

5. Nyertes értesítése

A nyerteseket a Szervező a játékra felhívó Instagram poszt alatt nyilvánosan komment formájában, a nyertes nevének megjelölésével értesíti. A nyertest feltünteti a Szervező Instagram (https://www.instagram.com/culinarishu/) oldalán.

6. Adatkezelés

A Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. 

A Szervező szavatolja, hogy a Játékos személyes adatainak (azaz közösségi oldali profiljának, valamint fotójának vagy videójának) adatkezelése mindenben a hatályos magyar jogszabályi, valamint Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú (a továbbiakban: GDPR) rendelkezések megtartásával történik.

Adatkezelő: Culinaris Retail Kft.

Kezelt adatok köre: az Instagram fiók azonosító, majd a sorsolást követően a nyertes játékos esetében név és telefonszám. 

Adatkezelés jogalapja: a játékos nyereményjátékban való önkéntes részvétele és a játékszabályok elfogadása. 

Adatkezelés jogalapja célja; nyereményjáték sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás a játékosokkal a játék során. 

A játék felhívásban való részvétellel a hozzájárulás megadottnak tekintendő. A nyertes Játékos esetében a Szervező felveszi az Instagram oldalon keresztül a kapcsolatot és ezt követően a nyeremény átvételének az adatainak megadása önkéntes, kizárólag a Játékos hozzájárulásával történhet. A megadott adatokat kizárólag a szervezők: Culinaris és a játékot lebonyolító Frank Digital Kft. (adatfeldolgozó) ismerheti meg. Az adatkezelés időtartama a Játék sorsolásáig, a nyertes Játékos esetében az átvételig tart.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi postacímen: Culinaris Retail Kft. 1025, Budapest Pusztaszeri út 59. Jogainak megsértése esetén a Játékos az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a Szervező székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordulni.

Az adatkezelő az adatok kezelés, őrzése tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

7. Felelősség kizárása

A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel, internetes kapcsolat természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játékosok esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja.

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben feltöltött fotók és videók hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a fotókon vagy videókon szereplő személyek hozzájárulásának meglétéért felelősség nem terheli.

Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

8. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

Jelen Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi Instagram (https://www.instagram.com/culinarishu/) oldalán.

A játékos a nyereményjáték során leadott komment elküldésével a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

Culinaris Retail Kft.

Szervező

Budapest, 2024.06.04.